הורד.png
סמל.jpg

משרד החינוך

מצפן מערכתי לב לדעת לקידום ידע, מיומנויות וערכים דמות הבוגר חמ"ד

מצפן מערכתי לב לדעת לקידום דמות הבוגר חמ"ד

שלומות

אתגרים בחינוך הממלכתי דתי

אתגרים הנגזרים ממגמות עתיד ומתמורות במציאות המשתנה

(חברה , טכנולוגיה, כלכלה, סביבה, פוליטיקה)

היבטים ארגוניים

• הנהלה וצוות פמ"ע

• צוות בחכמ"ה

•קהילות לומדות

דמות עו"ה במציאות המשתנה

(פיתוח מקצועי): 

  • שיום 

  • הזדהות 

  • פיתוח והטמעה

 

•תכנון וארגון

•תשתיות פיזיות וטכנולוגיות

•שיתופי פעולה

•הערכה

היבטים פדגוגיים
ופסיכופדגוגיים
סביבות והזדמנויות מאפשרות

ארגוניות, אנושיות, תורניות, קהילתיות, פיזיות, טכנולוגיות

פעלנות