top of page
הורד.png
סמל.jpg

משרד החינוך

אבני הדרך חמ"ד ה'תש"פ

מִנהל החינוך הדתי על ראשיו, מחנכיו, מנהליו, מפקחיו וחברי מועצת החמ"ד, מחויבים לחינוך ילדי ישראל ליראת שמים ולחיי תורה ומצוות באהבה. אנו פועלים כדי להתקרב ולקרב אל אבינו שבשמים – מתוך אמונה עמוקה והשקפת עולם מגובשת ושקולה, מתוך מחויבות לחינוך כשליחות לכלל ישראל, מתוך שאיפה לשותפות ביצירת חברת מופת ומתוך מחויבות לתורה ולהלכה.
בתי החינוך של החמ"ד הם כמשפחה עבור כל הבאים בשעריהם: תלמידים, הורים, מורים ומנהלים – בית חינוך כמשפחה.
בתי החינוך של החמ"ד הם בתים של תורה, של יראת שמים ואהבת ה' ושל מידות טובות ודרך ארץ.
בתי החינוך של החמ"ד מעודדים טיפוח זהות אישית ציונית-דתית וחברתית-אזרחית.
בתי חינוך של החמ"ד מלמדים באהבה ומחזקים את רוח האדם.
בתי החינוך של החמ"ד מקדמים למידה משמעותית, חדוות הדעת ומצוינות.

Adult Students
Smiling Girl with Book
Blonde Boy Reading

להרחבה והעמקה

bottom of page