סמל.jpg
הורד.png

משרד החינוך

מגמות עתיד

חברתיות

People Walking

מערכת החינוך אינה פועלת בחלל ריק; היא פועלת בהקשר חברתי-דמוגרפי. ההתפתחות הטכנולוגית משמשת כמניע וכזרז ליצירת ערכים חדשים ושינוי בערכים קיימים. כך, למשל, מתבסס ערך חדש של החופש המורפולוגי, שמשמעותו כי אדם בריא זכאי לבצע שינויים בגופו מטעמים אסתטיים. ערך קיים שנמצא בתהליך של שינוי הוא ערך הפרטיות.

מגמות:

עליה ברמה ההשכלה

אתגרים:

 • התמודדות עם אתגרי האיזון בין הבית לעבודה, ייצוג שוויוני של נשים במשרות מובילות ופערי שכר בין המינים.

 • אתגר השוויון המגדרי קיים גם בתוך מערכת החינוך. יש מעט בנות שלומדות מקצועות מדעיים וטכנולוגיים, מורים מעבירים מסרים סמויים וגלויים שסותרים שוויון מגדרי, ומקצוע ההוראה עצמו עדיין מזוהה עם תעסוקת נשים.

הזדמנויות:

 • רמת ההשכלה הגוברת בקרב נשים והגידול בעלויות ניהול המשפחה מובילים להגברת כניסת נשים לשוק העבודה.

 • מערכת החינוך יכולה לשתף פעולה עם ההורים כדי לקדם תהליכי למידה של התלמידים.

 • עולה יכולתם של הורים להשקיע בחינוך ילדיהם ולהפוך מעורבים יותר בתכנון מסלולי הלימוד שלהם ובתמיכה וליווי של תהליכי למידתם הפורמלית והבלתי פורמלית.

 

המשפחה המודרנית- עליה במגוון סוגי של משפחות

אתגרים:

 • המשפחה המודרנית עשויה להיות חד הורית או חד מינית וקטנה יותר מאשר בעבר, עקב ירידה בפריון וצמצום היקפם של משקי הבית.

 • לעתים קרובות מדובר בהורים שהביאו לעולם ילדים בגיל מבוגר יותר עקב הרצון להגשמה עצמית ולפיתוח קריירה או לאחר גירושים ונישואים-מחדש.

 • חלק מסוגי המשפחה המודרנית זקוקים עדיין ללגיטימציה ולקבלה על ידי החברה ומייצרים אתגרים חדשים, חברתיים, כלכליים ופדגוגיים, המונחים גם לפתחה של מערכת החינוך.

 • ריבוי הורים עצמאיים העומדים בראש משפחות חד הוריות, שרובם הם נשים בעלות כושר השתכרות נמוך וגרושים הנדרשים לתמוך בילדיהם מנישואים קודמים, הופך משפחות רבות למעוטות יכולת ופוגע בהישגי ילדיהן ובהשכלתם. משפחות אלו נוטות להעביר למערכת החינוך את האחריות לטיפול בנושאי ערכים, חינוך מיני, מניעת אלימות וצריכת אלכוהול.

הזדמנויות:

גידול אוכלוסין והגירה

הגירת אוכלוסיות היא מגמה עולמית נוספת המונעת מאידיאולוגיה, מחיפוש הזדמנויות חדשות בעולם גלובלי, וכתוצאה ממלחמות ועוני

אחריות חברתית

אתגרים:

 • הקצאת משאבים לבניית תשתיות איכותיות לאוכלוסיית התלמידים החדשה ובניית מודלים לקליטה מוצלחת של תלמידים המגיעים ממדינות מערביות בעלות מערכות חינוך מתקדמות.

הזדמנויות:

 • בניית מודלים לקליטה מוצלחת של תלמידים המגיעים ממדינות מערביות בעלות מערכות חינוך מתקדמות.

השמנת יתר

הן בעקבות קיום אורח חיים שאינו בריא והן בעקבות ריבוי שעות הפנאי

אתגרים:

 • השמנת יתר המזיקה לבריאות הפרט, גורמת לדימוי עצמי ירוד, לחרדה ודיכאון, ולפגיעה ביכולת ההשתכרות.

הזדמנויות: 

 • הקניית דפוסים של אורח חיים בריא, קידום מודעות ציבורית, הקניית הרגלי אכילה בריאה וקיום פעילות גופנית בגיל מוקדם ככל האפשר.

 • חינוך תלמידים לניצול הזמן הפנאי באופן חיובי ומעשיר.

אחריות חברתיות- השינויים החברתיים מלווים בשינויים ערכיים המתרחשים ברמה הגלובלית והמקומית כאחד

ערכים כגון אינדיבידואליזם והעצמת הפרט מושלים בכיפה לעומת ערכים קולקטיביים שהיו בעלי חשיבות רבה יותר בעבר.

אתגרים:

 • התמודדות עם התפיסה המתגברת של העצמת הפרט

הזדמנויות:

 • ערך האחריות החברתית זוכה לחשיבות הולכת וגוברת.

 • ערך האחריות החברתית, שמקור התפתחותו הוא במגזר העסקי/תאגידי כולל כללי התנהגות הנתפסים ראויים והוגנים לכלל בעלי העניין של הארגון כגון: אתיקה, שקיפות ודיווח, הגינות, יחס הוגן, זכויות אדם ואזרח, קיימות, סביבת עבודה הוגנת, ומעורבות ותרומה לקהילה.

 

אתגרי החמ"ד

* עליה בהשתלבות הנשים בעולם ההלכה

* שינויים בתפיסת הסמכות הרבנית בעולם המשתנה. 

* עליה במגוון התרבותי של האוכלוסיה הציוניות דתית.